USTRÓJ SAMORZĄDU

Powiat

Akty normatywne

Pobierz (doc)

Dzienniki urzędowe - wyłącznie w formie elektronicznej

Zgodnie z Art. 2a ust. 1 - 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 r., akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu - ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.1)). Dzienniki urzędowe będą wydawane w postaci elektronicznej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Dla każdego dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektronicznej organ wydający prowadzi odrębną stronę internetową.
Powyższa regulacja oznacza, że Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, czy dzienniki urzędowe województw (wydawane przez wojewodów) będą wydawane wyłącznie w formie elektronicznej - forma papierowa może wystąpić jedynie w przypadku gdyby jakaś ustawa szczególna przewidziała, dla danego aktu, publikację w formie papierowej. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie publikowane są na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl, a wojewodowie publikują akty normatywne, w tym samorządowe akty prawa miejscowego, w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa ...., który można znaleźć na stronach urzędów wojewódzkich.
Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, w tym samorządowego aktu prawa miejscowego, jest akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony przez upoważniony do wydania aktu organ bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zwanym dalej "bezpiecznym podpisem elektronicznym".

Zmiany w wielu ustawach - ograniczanie barier administracyjnych

Z dniem 1 lipca 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców1) (Dz. U. z dnia 25 maja 2011 r. Nr 106, poz. 622), zwana dalej "ustawą antybarierową".

Pobierz (doc)

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Dnia 17 maja 2011 r. weszła wżycie ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173). Ustawa wprowadza zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa oraz zasady postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności.

Pobierz (doc)

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

Dnia 11 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18) - wprowadzająca liczne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Pobierz (doc)

Zakres działania i zasady realizacji zadań powiatu

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1) edukacji publicznej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) pomocy społecznej,
4) polityki prorodzinnej,
5) wspierania osób niepełnosprawnych...

Pobierz (doc)

Prawa i obowiązki organu stanowiącego powiatu - rady powiatu

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, jej kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych. Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze referendum powiatowego.

Pobierz (doc)

Prawa i obowiązki organów wykonawczych powiatów - zarządów powiatów

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Członkiem zarządu powiatu nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

Pobierz (doc)

Zasady składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy samorządowych

Od obecnej kadencji rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wchodzi w życie ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1111).
Przedmiotowa ustawa modyfikuje przepisy ustaw samorządowych, określające zasady składania przez funkcjonariuszy samorządowych oświadczeń i informacji.

Pobierz (doc)

Nowa instrukcja kancelaryjna

Dotychczasowe instrukcje kancelaryjne wprowadzone rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów (wydanymi na podstawie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa) dla każdej z trzech jednostek samorządu terytorialnego straciły moc z dniem 1 stycznia 2011 r. - na skutek uchylenia przepisów delegacyjnych w tych ustawach. Nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów - zostało wydane na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.) - z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 stycznia 2011 r.

Dotyczy ono organów samorządu terytorialnego wszystkich szczebli i organów związków międzygminnych, a także organów zespolonej administracji rządowej w województwie oraz urzędów obsługujących te organy. Rozporządzenie wprowadza jedną instrukcję kancelaryjną, określającą szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w ww. podmiotach (załącznik nr 1), odrębne załączniki (nr 2-5) zawierające sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie rzeczowych wykazów akt dla jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz wspólną instrukcję archiwalną (zał. Nr 6), określającą organizację, zadania i zakres działania archiwum zakładowego oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania z dokumentacją w archiwum zakładowym. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do dokumentacji powstającej i napływającej do organów j. s. t. od dnia 1 stycznia 2011 r.
Pracę z rozporządzeniem należy rozpocząć od analizy przepisów przejściowych, zawartych w § 6.

Zasady zwoływania pierwszych sesji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zwołuje przewodniczący odpowiednio rady lub sejmiku poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju (art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 15 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa).
Datą ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju, o którym stanowią powołane wyżej przepisy ustaw samorządowych, jest dzień ogłoszenia tych wyników w Dzienniku Ustaw RP.
Wymóg publikacji zbiorczych wyników wyborów do rad w Dzienniku Ustaw RP wynika z art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190).
Zgodnie z powołanym przepisem Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju (ust. 1).
Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, publikuje się w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (ust. 2).
Od dnia następującego po dacie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad w Dzienniku Ustaw rozpoczyna się siedmiodniowy okres dla zwołania pierwszej sesji rady lub sejmiku.
Sesja powinna odbyć się w dniu przypadającym w tym siedmiodniowym okresie.
Po upływie wskazanego siedmiodniowego terminu sesję zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju (art. 20 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym, art. 15 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowy oraz art. 21 ust. 4 ustawy o samorządzie województwa).