USTRÓJ SAMORZĄDU

Gmina

Akty normatywne

Pobierz (doc)

Dzienniki urzędowe - wyłącznie w formie elektronicznej

Zgodnie z Art. 2a ust. 1 - 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 r., akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu - ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.1)). Dzienniki urzędowe będą wydawane w postaci elektronicznej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Dla każdego dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektronicznej organ wydający prowadzi odrębną stronę internetową.
Powyższa regulacja oznacza, że Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, czy dzienniki urzędowe województw (wydawane przez wojewodów) będą wydawane wyłącznie w formie elektronicznej - forma papierowa może wystąpić jedynie w przypadku gdyby jakaś ustawa szczególna przewidziała, dla danego aktu, publikację w formie papierowej. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie publikowane są na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl, a wojewodowie publikują akty normatywne, w tym samorządowe akty prawa miejscowego, w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa ...., który można znaleźć na stronach urzędów wojewódzkich.
Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, w tym samorządowego aktu prawa miejscowego, jest akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony przez upoważniony do wydania aktu organ bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zwanym dalej "bezpiecznym podpisem elektronicznym".

Zmiany w wielu ustawach - ograniczanie barier administracyjnych

Z dniem 1 lipca 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców1) (Dz. U. z dnia 25 maja 2011 r. Nr 106, poz. 622), zwana dalej "ustawą antybarierową".

Pobierz (doc)

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Dnia 17 maja 2011 r. weszła wżycie ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173). Ustawa wprowadza zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa oraz zasady postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności.

Pobierz (doc)

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego

Dnia 11 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18) - wprowadzająca liczne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Pobierz (doc)

Zakres działania i zasady realizacji zadań gminy

Ustawy regulujące ustrój jednostek samorządu terytorialnego: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), dają samorządom prawo wyboru sposobu finansowania zadań, które muszą realizować.

Pobierz (doc)

Prawa i obowiązki organów stanowiących gminy (miasta) - rad gmin i rad miast.

Rada gminy (rada miejska, rada miasta) - organ stanowiący i kontrolny gminy. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

Pobierz (doc)

Prawa i obowiązki organów wykonawczych gmin - wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Organem wykonawczym gminy jest wójt. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy. W miastach powyżej 100.000 mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent miasta.

Pobierz (doc)

Zasady składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy samorządowych

Od obecnej kadencji rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wchodzi w życie ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1111).
Przedmiotowa ustawa modyfikuje przepisy ustaw samorządowych, określające zasady składania przez funkcjonariuszy samorządowych oświadczeń i informacji.

Pobierz (doc)

Udzielenie absolutorium wójtowi gminy (burmistrzowi, prezydentowi miasta)

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje w prezydium rady.
Pobierz (doc)

Nowa instrukcja kancelaryjna

Dotychczasowe instrukcje kancelaryjne wprowadzone rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów (wydanymi na podstawie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa) dla każdej z trzech jednostek samorządu terytorialnego straciły moc z dniem 1 stycznia 2011 r. - na skutek uchylenia przepisów delegacyjnych w tych ustawach. Nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów - zostało wydane na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.) - z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 stycznia 2011 r.

Dotyczy ono organów samorządu terytorialnego wszystkich szczebli i organów związków międzygminnych, a także organów zespolonej administracji rządowej w województwie oraz urzędów obsługujących te organy. Rozporządzenie wprowadza jedną instrukcję kancelaryjną, określającą szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w ww. podmiotach (załącznik nr 1), odrębne załączniki (nr 2-5) zawierające sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie rzeczowych wykazów akt dla jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz wspólną instrukcję archiwalną (zał. Nr 6), określającą organizację, zadania i zakres działania archiwum zakładowego oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania z dokumentacją w archiwum zakładowym. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do dokumentacji powstającej i napływającej do organów j. s. t. od dnia 1 stycznia 2011 r.
Pracę z rozporządzeniem należy rozpocząć od analizy przepisów przejściowych, zawartych w § 6.

Zasady zwoływania pierwszych sesji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zwołuje przewodniczący odpowiednio rady lub sejmiku poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju (art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 15 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa).
Datą ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju, o którym stanowią powołane wyżej przepisy ustaw samorządowych, jest dzień ogłoszenia tych wyników w Dzienniku Ustaw RP.
Wymóg publikacji zbiorczych wyników wyborów do rad w Dzienniku Ustaw RP wynika z art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190).
Zgodnie z powołanym przepisem Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju (ust. 1).
Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, publikuje się w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (ust. 2).
Od dnia następującego po dacie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad w Dzienniku Ustaw rozpoczyna się siedmiodniowy okres dla zwołania pierwszej sesji rady lub sejmiku.
Sesja powinna odbyć się w dniu przypadającym w tym siedmiodniowym okresie.
Po upływie wskazanego siedmiodniowego terminu sesję zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju (art. 20 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym, art. 15 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowy oraz art. 21 ust. 4 ustawy o samorządzie województwa).

Zwołanie sesji w celu złożenia ślubowania przez wójta

W myśl art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w celu złożenia przez wójta ślubowania przewodniczący rady zwołuje sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta. Przez dzień "ogłoszenia wyników wyborów wójta" należy rozumieć dzień ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju w Dzienniku Ustaw RP.
Publikacja tych zbiorczych wyników w Dzienniku Ustaw następuje na podstawie art. 184 ust. 1 i 2 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w związku z art. 2 ust. 2 ustawy dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191).
Od dnia następującego po dacie publikacji w Dzienniku Ustaw należy liczyć siedmiodniowy termin dla zwołania sesji.
Po upływie wskazanego siedmiodniowego terminu sesję zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (art. 20 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 29a ust. 2 tej ustawy).

Obowiązek dokonania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 17 lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) zwana dalej ustawą.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
Tego rodzaju zakazy lub ograniczenia w lokalizowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej zostały ustanowione w wielu aktualnie obowiązujących planach miejscowych.
Przykład tego rodzaju regulacji "3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
[.]
4) zakazuje się lokalizowania telekomunikacyjnych urządzeń nadawczych i przekaźnikowych, w tym masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej."
W art. 75 ustawy zostały określone konsekwencje wejścia w życie art. 46 ust. 1 dla obowiązujących planów miejscowych.
Ustawodawca zobowiązał gminy do dostosowania treści planów miejscowych obowiązujących na obszarze ich właściwości do wymagań określonych w art. 46 ust. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 17 lipca 2011 r.
Jest oczywiste, iż zmiany w planach miejscowych są dokonywane z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm. ).
Oznacza to, że procedurę zmiany planu miejscowego rozpocznie podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu (art. 14 ust. 1 w/w ustawy).
Po podjęciu tej uchwały wójt gminy przeprowadzi czynności określone w art. 17 w/w ustawy.
Zwieńczeniem tego postępowania będzie uchwała rady gminy w sprawie zmiany planu miejscowego.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął powyższy 12 miesięczny termin (tj. do dnia 25 lipca 2011 r.), przedkłada właściwemu wojewodzie obowiązujące plany miejscowe oraz dokumentację prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z wymaganiami określonymi w art. 46 ust. 1.
Jeżeli treść przedłożonych planów miejscowych nie została dostosowana do tych wymagań, wojewoda zmienia plan miejscowy dla obszaru, w stosunku do którego nie dokonano odpowiednich zmian, oraz wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze.
Zmieniony w tym trybie plan wywołuje skutki prawne takie jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Koszty zmiany planu miejscowego ponosi w całości gmina, której obszaru dotyczy zarządzenie zastępcze.
Nie wydaje się zarządzenia zastępczego po upływie 18 miesięcy od dnia przedłożenia wojewodzie planu miejscowego. W przypadku złożenia przez radę gminy skargi na zarządzenie zastępcze, sąd administracyjny wyznacza rozprawę w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu.
Do zarządzeń zastępczych oraz trybu ich zaskarżania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (przede wszystkim art. 98 i 98a).