POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Stypendia szkolne

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - OBOWIAZUJĄCA OD 1 CZERWCA 2017 R.

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy o z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935), które wprowadziły obszerną nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz wielu ustaw materialnego prawa administracyjnego.

Pobierz (doc)20.07.2017

Zmiany w pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2015/2016 - podniesienie kryterium dochodowego i wzrost wysokości świadczeń

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 29.07.2015 r., pod poz. 1058 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wprowadza ono nową wysokość kryterium dochodowego, uprawniającego do otrzymania świadczeń pomocy społecznej i stypendium szkolnego - kryterium wynosi 514 zł oraz nową kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 288 zł. Zmienione wysokości wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r. i z tym dniem traci moc stare rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 823).

Pobierz (doc) 10.08.2015