PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Ordynacja podatkowa

Zmiany Ordynacji podatkowej
- obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2015 r., pod pozycją 1649 została opublikowana ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadza bardzo wiele zmian tej ustawy, obowiązujących już od 1 stycznia 2015 r. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

Pobierz (doc) 30.10.2015

Zasady prowadzenia postępowania podatkowego

Ordynacja podatkowa określa sposób prowadzenia postępowania podatkowego - wspólny dla różnych postępowań. Czy będzie to postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, czy postępowanie o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu niezapłaconego podatku lub np. postępowanie w sprawie zmiany decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe - stosujemy jednolite reguły procedury podatkowej.

Pobierz (doc) 10.08.2015

Powstawanie zobowiązania wobec osób fizycznych w podatku rolnym leśnym i od nieruchomości

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, z wyjątkiem opodatkowania współwłasności z osobami prawnymi, ustala w drodze decyzji organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

Pobierz (doc) 10.08.2015

Powstawanie zobowiązania z mocy ustawy - składanie i weryfikacja deklaracji

Zgodnie z art. 6 ust. 9 upol osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, są obowiązane:

Pobierz (doc) 10.08.2015

Powstawanie zaległości w płaceniu podatków, naliczanie odsetek podatkowych i rozliczanie wpłat

Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek lub ratę podatku. Zasada ta ma również zastosowanie do należności niewpłaconych w terminie płatności przez inkasenta.

Pobierz (doc) 10.08.2015

Przesłanki udzielania ulg podatkowych, wynikające z Ordynacji podatkowej

Zgodnie z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Pobierz (doc) 10.08.2015

Zapłata, wygaśnięcie i przedawnienie zobowiązań z tytułu podatków lokalnych

Za termin dokonania zapłaty opłaty uważa się:
1) przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej albo dzień pobrania podatku przez inkasenta;
2) w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu.

Pobierz (doc) 10.08.2015