PODATKI

Uchwalanie i wymiar podatków i opłat

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ROLNIKOM W 2019 ROKU
- ISTOTNE ZMIANY

Informujemy, że ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2247) wprowadziła kilka istotnych zmian w zasadach i procedurze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym - z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Pobierz (doc)19.12.2018

Opodatkowanie gminnych nieruchomości wodno-kanalizacyjnych

Informujemy, iż poprzednio zamieszczony tekst o takim samym tytule zawierał błędną informację o konieczności opodatkowania gminnych gruntów i budynków kanalizacyjno-wodociągowych stawką od "pozostałych" - podczas gdy od 1 stycznia 2016 r. powinny być zwolnione - za pomyłka przepraszamy. Prawidłową treść informacji zamieszczamy poniżej.

Pobierz (doc)04.03.2016

Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Informujemy, że w związku ze zmianą art. 57 § 2 Ordynacji podatkowej wprowadzaną z dniem 1 stycznia 2016 r. na mocy art. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) konieczna jest zmiana uchwał w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Pobierz (doc)21.12.2015

Ustawa o rewitalizacji - opublikowana

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów zamieszczanych na naszej stronie, informujemy, że w dniu 3 listopada 2015 r. została opublikowana ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), wprowadzająca obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. nową stawkę podatku od gruntów objętych obszarem rewitalizacji. W związku z tym, do uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok koniecznie trzeba wstawić zapis (od gruntów):

Pobierz (doc)03.11.2015

Konieczność zmiany formularzy deklaracji i informacji podatkowych

W związku ze zmianą art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej wprowadzoną przez ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) - obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. -należy dokonać pilnej korekty uchwalanych formularzy deklaracji i informacji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Zmiana Ordynacji podatkowej polega na wykreśleniu obowiązku dostarczania przez podatnika uzasadnienia do korekty deklaracji i informacji.

Pobierz (doc)30.10.2015

Nowa stawka podatku od nieruchomości - od gruntów objętych obszarem rewitalizacji

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji, z dniem 1 stycznia 2016 r., będzie wprowadzona zmiana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych polegająca na dodaniu nowej stawki w podatku od nieruchomości. Stawka (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d) ma dotyczyć gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. .), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni.

Pobierz (doc)24.08.2015

Opłata reklamowa - nowa opłata lokalna

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2015 r., poz. 774) wprowadzono zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, polegające na możliwości wprowadzenia nowej opłaty: reklamowej. Działania zmierzające do wprowadzenia opłaty reklamowej można rozpocząć 11.09.2015 r., czyli w dniu wejścia zmienionych przepisów w życie.

Pobierz (doc)10.08.2015

Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwalone w 2015 r.

W roku 2015 zostały uchwalone zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych. Zmiany wchodzą w życie w 2015 r. i od 1.01.2016 r. Są to:
1. Zmiana w zakresie zwolnień rodzinnych ogrodów działkowych.
2. Przyznanie radom gmin prawa wprowadzenia opłaty reklamowej od tablic i urządzeń reklamowych.
3. Zmiany w zakresie uchwał i wymiaru podatków i opłat lokalnych - obowiązujące od 1.01.2016 roku.

Pobierz (doc)10.08.2015

Zmiany w ustawie o podatku rolnym, uchwalone w 2015 r.

Nowelizacja ustawy o podatku rolnym dokonana na mocy ustawy z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045) spowodowała konieczność wprowadzenia nowych wzorów formularzy podatkowych w podatku rolnym, obowiązujących począwszy od 1.01.2016 r. oraz dokonania zmian w wymiarze podatku rolnego na 2016 rok.

Pobierz (doc) 10.08.2015

Zmiany w ustawie o podatku leśnym, uchwalone w 2015 r.

Nowelizacja ustawy o podatku rolnym dokonana na mocy ustawy z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045) spowodowała konieczność wprowadzenia nowych wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowej w podatku leśnym, obowiązujących począwszy od 1.01.2016 r. oraz dokonania zmian w wymiarze podatku leśnego na 2016 rok.

Pobierz (doc) 10.08.2015

Nowa definicja obiektu budowlanego

Zmiana ta została wprowadzona do ustawy Prawo budowlane na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r., poz. 443) - zawiera ona nową definicję obiektu budowlanego (z dniem 28.06.2015 r.).

Pobierz (doc) 10.08.2015

Nowelizacja zwolnienia rodzinnych ogrodów działkowych

Zmiany te zostały wprowadzone przez ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 528)

Pobierz (doc) 10.08.2015

Wyłączenie przetwarzania produktów rolnych z działalności gospodarczej

Zmiana w zakresie wyłączeń spod zakresu działalności gospodarczej dodawana z dniem 1.01.2016 r. na mocy ustawy z dnia 9.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 699) w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Pobierz (doc) 10.08.2015