PODATKI

Egzekucja administracyjna

Ogólne (ustawowe) zasady egzekucyjne podatków i opłat lokalnych

Organ podatkowy zajmujący się w gminie egzekucją administracyjną podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi mieć na uwadze zmienione ogólne reguły egzekucyjne wprowadzone z dniem 21 listopada 2013 r. do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na mocy art. 111 z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. 2013 r., poz. 1289).

Pobierz (doc)10.08.2015

Tryb postępowania wierzyciela (wójta gminy) przed wszczęciem egzekucji

Szczegółowe zasady prowadzenia egzekucji, wzory dokumentów oraz obowiązki wierzycieli do dnia 20 maja 2014 określało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 ze zm.).

Pobierz (doc)10.08.2015

Egzekucja od zobowiązanych mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą

W egzekucji administracyjnej prowadzonej przez samorządowe organy wykonawcze (jako wierzyciele) mogą mieć znaczenie przepisy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pomiędzy Polską a państwami członkowskimi UE i państwami nie należącymi do UE (trzecimi). Mają one zastosowanie w przypadku występowania do obcego państwa o udzielenie pomocy w egzekucji polskich należności, jak też do udzielania pomocy państwom obcym w egzekucji na terenie Polski. Chociaż w tym drugim przypadku działania samorządowych organów egzekucyjnych nie będą miały zastosowania.

Pobierz (doc)10.08.2015

Zawieszenie, umorzenie postępowania egzekucyjnego i zbieg egzekucji

Postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu w całości lub w części (dokonuje tego organ egzekucyjny):
1) w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej;
2) w razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany z osobą zmarłego;
3) w razie utraty przez zobowiązanego zdolności do czynności prawnych i braku jego przedstawiciela ustawowego;
4) na żądanie wierzyciela;
5) w innych przypadkach przewidzianych w ustawach.

Pobierz (doc)10.08.2015