OŚWIATA

Administrowanie oświatą

CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH - OBSŁUGA EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH

Istotną zmianę w zakresie obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli w 2016 roku przyniosła ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045).

Pobierz (doc) 08.08.2016

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE - OBOWIĄZKI GMINY

Zgodnie z aktualnie obowiązującym (do 31.08.2016 r.) art. 14 ustawy o systemie oświaty: wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, (a od 1.09.2016 r. - 7 lat) Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

Pobierz (doc) 08.08.2016

REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I NAUKI

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 15 ustawy o systemie oświaty nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (a od 1.09.2016 r. - 7 lat), oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Pobierz (doc) 08.08.2016

USTALANIE SIECI GMINNYCH PRZEDSZKOLI

W okresie od 1.09.2016 r. do 31.08.2019 r. zasady funkcjonowania sieci przedszkoli przejściowo normuje art. 14 ustawy zmieniającej system oświaty z dnia 29.12.2016 r.

Pobierz (doc) 08.08.2016

UTALANIE SIECI GMINNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Przy ustalaniu planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę - oprócz nazw i położenia szkół rada gminy dodatkowo musi określić granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów (w tym obwody szkół publicznych prowadzonych przez organy inne niż gmina), z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy.

Pobierz (doc) 08.08.2016

ZASADY DOWOŻENIA I ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU DZIECI DO PRZEDSZKOLI

1) obowiązek zapewniania transportu dzieciom pełnosprawnym Dowożenie w latach szkolnych 2016/2017-2018/2019 odbywa się na mocy art. 14 ustawy zmieniającej system oświaty z dnia 29.12.2016 r.

Pobierz (doc) 08.08.2016

ZASADY DOWOŻENIA I ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIÓW DO SZKÓŁ

1) zapewnianie transportu dzieciom pełnosprawnym Zgodnie z obowiązującym obecnie (przepisy nie przewidują zmian w tym zakresie) art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:

Pobierz (doc) 08.08.2016

SPOSOBY DOWOŻENIA UCZNIÓW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU

Oprócz zinterpretowania i zastosowania w praktyce zasad zapewniania bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu, istotnymi zagadnieniami - do rozstrzygnięcia przez gminę - są sposoby realizacji tych obowiązków. Chodzi o wybór metody zorganizowania transportu i opieki oraz o formę prawną zwrotu kosztów przejazdu uczniów i ich opiekunów.

Pobierz (doc) 08.08.2016

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

1. Zasady organizowania i dokumentowania przygotowania zawodowego młodocianych Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy o systemie oświaty praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z póżn. zm.).

Pobierz (doc) 08.08.2016