GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Procedura podatkowa

Akty normatywne

Pobierz (doc)10.08.2015

Zmiany Ordynacji podatkowej
- obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2015 r., pod pozycją 1649 została opublikowana ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadza bardzo wiele zmian tej ustawy, obowiązujących już od 1 stycznia 2015 r. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

Pobierz (doc) 30.10.2015

Powstawanie zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - sprawdzanie deklaracji

Zobowiązanie podatkowe z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje z mocy ustawy, z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa (o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) wiąże powstanie takiego zobowiązania. Przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty. Jeżeli deklaracja nie została złożona lub zawiera błędy organ podatkowy wzywa o jej złożenie lub dokonanie korekty deklaracji. Wobec nieskuteczności wezwania - wszczyna postępowanie podatkowe. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, wszczyna postępowanie podatkowe i wydaje decyzję, w której określa prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego (art. 21 Ordynacji podatkowej).

Pobierz (doc)10.08.2015

Sposób prowadzenia postępowania podatkowego

Ordynacja podatkowa określa sposób prowadzenia postępowania podatkowego - wspólny dla różnych postępowań. Czy będzie to postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, czy postępowanie o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu niezapłaconego podatku, czy opłaty lub np. postępowanie w sprawie zmiany decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe - stosujemy jednolite reguły procedury podatkowej.

Pobierz (doc)10.08.2015

SZapłata, wygaśnięcie i przedawnienie zobowiązań z tytułu opłat

Za termin dokonania zapłaty opłaty uważa się:
1) przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej albo dzień pobrania podatku przez inkasenta;
2) w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu.

Pobierz (doc)10.08.2015