GOSPODAROWANIE ODPADAMI

SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW - ZMIANA

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2017 roku - pod pozycją 19 - ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Pobierz (doc)30.03.2015

Uchwalanie i wymiar opłaty

Uchwały w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie art. 6c ust. 1 ustawy o czystości, począwszy od 1 lipca 2013 r., gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Jest to wymóg ustawy, zarówno w stosunku do gmin jak i do właścicieli tych nieruchomości - obydwie grupy podmiotów nie mają wyboru i muszą się poddać nakazowi ustawy. Problematykę tą normuje dodany do ustawy rozdział 3a "Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę", obejmujący przepisy od art. 6c do art. 6s ustawy. W odniesieniu zaś do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - gminy mają prawo (a nie obowiązek) przejęcia odbioru odpadów komunalnych.

Pobierz (doc)10.08.2015

Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami - deklaracje i decyzje

Znowelizowany art. 6q ust. 1 stwierdza, że w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a w przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią dochód związku międzygminnego - zarządowi związku międzygminnego.

Pobierz (doc)10.08.2015

Terminy płatności i ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami

Z godnie z art. 47 § 3 Ordynacji podatkowej jeżeli podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego (w tym przypadku zgodnie z uchwałą rady gminy), wpłata powinna nastąpić. Jednakże organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

Pobierz (doc)10.08.2015

Przeznaczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Co do zasady opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Jednakże w przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód związku międzygminnego w całości lub w części odpowiednio do zakresu przejętych zadań.

Pobierz (doc)10.08.2015