WSPÓŁPRACA

EMPIRIA Doradztwo w sprawach finansów publicznych
www.empiria.org.pl

LINKI

SĄDOWNICTWO

CENTRALNA BAZA ORZECZEŃ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
orzeczenia.nsa.gov.pl
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
www.trybunal.gov.pl
SĄD NAJWYŻSZY
www.sn.pl

WŁADZA PAŃSTWOWA

SEJM RP
www.sejm.gov.pl
SENAT RP
www.senat.gov.pl
PREZYDENT RP
www.prezydent.pl
KANCELARIA PREMIERA RP
www.kprm.gov.pl
MINISTERSTWO FINANSÓW
www.mf.gov.pl
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
www.mswia.gov.pl
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
www.minrol.gov.pl
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
www.mpips.gov.pl
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
www.men.gov.pl
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
www.mos.gov.pl

URZĘDY PAŃSTWOWE

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
www.rcl.gov.pl
SERWER GŁÓWNY REGIONALNYCH IZB OOBRACHUNKOWYCH
www.rio.gov.pl
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
www.uokik.gov.pl
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
www.stat.gov.pl
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
www.zus.pl

UNIA EUROPEJSKA

EUROPA - Oficjalny portal Unii Europejskiej
europa.eu

NADZÓR NAD SAMORZĄDEM

Zasady nadzoru

Akty normatywne

Pobierz (doc)

Nadzór nad samorządem terytorialnym

(wybrane zagadnienia)

Nadzór a kontrola

Pojęcie "nadzór" jest pojęciem prawnym, ale, jak dotąd, nie doszło ani w ustawodawstwie, ani w literaturze przedmiotu do ustalenia jednolitej jego definicji. Jedynie Trybunał Konstytucyjny w uchwale z 5 października 1994 r. określił instytucję nadzoru nad samorządem terytorialnym w taki sposób: "Przez nadzór należy rozumieć określone procedury dające odpowiednim organom państwowym, wyposażonym w stosowne kompetencje, prawo ustalania stanu faktycznego, jak też korygowania działalności organu nadzorowanego" (uchwała TK z 5 października 1994 r. W 1/94, OTK 1994, nr 2, str. 47). W literaturze ogólną definicję nadzoru daje prof. J. Zimmermann, pisząc: " ... można więc powiedzieć, że nadzór jest właśnie kontrolą dokonywaną wewnątrz aparatu administracyjnego, wzbogaconą o element władztwa administracyjnego, pozwalającego na wyprowadzanie konsekwencji z dostrzeżonych podczas kontroli uchybień w działalności organu administracyjnego lub innego podmiotu" (zob. J. Zimmermann. Prawo administracyjne. Kraków 2005, str. 165). Więc "nadzór" - to kontrola połączona z prawem do władczej ingerencji w czyjąś sferę praw i powinności. Nadzór często jest mylony z kontrolą, która polega na obserwowaniu, ustalaniu lub wykrywaniu stanu faktycznego, porównywaniu rzeczywistości z zamierzeniami i normami prawa, występowaniu przeciwko niekorzystnym zjawiskom i sygnalizowaniu właściwym jednostkom dokonanych spostrzeżeń, ale bez decydowania o zmianie kierunku działania jednostki kontrolowanej. W wyniku kontroli mogą być formułowane jedynie zalecenia w celu usunięcia niepożądanych zjawisk. Nie oznacza to, że kontrola (np. rio) nie może sygnalizować organom nadzoru swoich spostrzeżeń co do sprzeczności z prawem aktów normatywnych organów samorządowych. Nadzór jest czynnością prawną dokonywaną przez "organy nadzoru" w formie określonych środków prawnych, zwanych środkami nadzoru, mocą których mogą być znoszone akty prawne sprzeczne z prawem. Nadzór charakteryzuje się możliwością skutecznego kształtowania działalności normatywnej organów jednostek samorządu terytorialnego wszystkich trzech poziomów, przy użyciu środków określonych w ustawach ustrojowych samorządu, tj. w ustawie o samorządzie gminnym, w ustawie o samorządzie powiatowym i w ustawie o samorządzie województwa.
Pobierz (doc)