NADZÓR NAD SAMORZĄDEM

Nadzór wojewody

Akty normatywne

Pobierz (doc)

Zasady składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy samorządowych

Od następnej kadencji rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wchodzi w życie ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1111).
Przedmiotowa ustawa modyfikuje przepisy ustaw samorządowych, określające zasady składania przez funkcjonariuszy samorządowych oświadczeń i informacji,
Przede wszystkim należy stwierdzić, iż od następnej kadencji ustawodawca zniósł obowiązek składania przez funkcjonariuszy samorządowych:
1) oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka,
2) oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawieranych przez małżonka,
3) informacji o zatrudnieniu, rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowych albo zmianie stanowiska małżonka.
Od następnej kadencji jedynym dokumentem składanym przez nich będzie oświadczenie majątkowe.
Oświadczenie majątkowe należy złożyć z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą w dwóch egzemplarzach.
Pobierz (doc)