LINKI

 

URZĘDY CENTRALNE

MINISTERSTWA

- MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI www.mac.gov.pl
- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ www.men.gov.pl
- MINISTERSTWO FINANSÓW www.mf.gov.pl
- MINISTERSTWO GOSPODARKI www.mg.gov.pl
- MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU www.mir.gov.pl
- MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO www.mkidn.gov.pl
- MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO www.nauka.gov.pl
- MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ www.mon.gov.pl
- MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ www.mpips.gov.pl
- MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI www.minrol.gov.pl
- MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA www.msp.gov.pl
- MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI  www.msport.gov.pl
- MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH www.msw.gov.pl
- MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH www.msz.gov.pl
- MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI www.ms.gov.pl
- MINISTERSTWO ŚRODOWISKA www.mos.gov.pl
- MINISTERSTWO ZDROWIA www.mz.gov.pl

POZOSTAŁE URZĘDY I INSTYTUCJE
- RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI (DZIENNIKI USTAW) www.rcl.gov.pl
- URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONUMENTÓW www.uokik.gov.pl
- GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY www.stat.gov.pl
- URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH www.uzp.gov.pl
- PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA www.pkw.gov.pl
- NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI www.nik.gov.pl
- NARODOWY BANK POLSKI www.nbp.pl
- ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ http://epuap.gov.pl
- NACZELNA DYREKCJA ARCHWÓW PAŃSTWOWYCH www.archiwa.gov.pl
- GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH www.giodo.gov.pl
- GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA www.gios.gov.pl
- GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY www.gis.gov.pl
- GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII www.gugik.gov.pl
- KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ www.kgpsp.gov.pl
- POLICJA www.policja.pl
- PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY www.pip.gov.pl
- KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO www.krus.gov.pl
- ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH www.zus.pl

AGENCJE I FUNDUSZE
- PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH www.parpa.pl
- AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA www.arimr.gov.pl
- AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH www.anr.gov.pl
- PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH www.funduszeeuropejskie.gov.pl
-NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ www.nfosigw.gov.pl
- PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH www.pfron.org.pl
- NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA www.nfz.gov.pl