WSPÓŁPRACA

EMPIRIA Doradztwo w sprawach finansów publicznych
www.empiria.org.pl

LINKI

SĄDOWNICTWO

CENTRALNA BAZA ORZECZEŃ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
orzeczenia.nsa.gov.pl
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
www.trybunal.gov.pl
SĄD NAJWYŻSZY
www.sn.pl

WŁADZA PAŃSTWOWA

SEJM RP
www.sejm.gov.pl
SENAT RP
www.senat.gov.pl
PREZYDENT RP
www.prezydent.pl
KANCELARIA PREMIERA RP
www.kprm.gov.pl
MINISTERSTWO FINANSÓW
www.mf.gov.pl
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
www.mswia.gov.pl
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
www.minrol.gov.pl
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
www.mpips.gov.pl
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
www.men.gov.pl
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
www.mos.gov.pl

URZĘDY PAŃSTWOWE

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
www.rcl.gov.pl
SERWER GŁÓWNY REGIONALNYCH IZB OOBRACHUNKOWYCH
www.rio.gov.pl
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
www.uokik.gov.pl
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
www.stat.gov.pl
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
www.zus.pl

UNIA EUROPEJSKA

EUROPA - Oficjalny portal Unii Europejskiej
europa.eu

DOTACJE

Dotacje oświatowe

Akty normatywne

Pobierz (doc)

Zmiany systemu oświaty w zakresie dotacji oświatowych - - obowiązujące od 1.09.2013 r. i w terminach późniejszych

I. Zmiany wysokości dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, które weszły w życie z dniem 1 września 2013 r. - dla obliczania transz dotacji oświatowych począwszy od września 2013 r. (i kolejnych) należy zastosować już nowe zasady naliczania podstawy dotacji:
Pobierz (doc)31.10.2013

Zmiany w zakresie dotowania prywatnych szkół

W ustawie z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012 r., poz. 979) zostały wprowadzone istotne zmiany w zakresie zasad obliczania dotacji dla publicznych (nie-samorządowych) i niepublicznych szkół, udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany dotyczą artykułów 80 i 90 ustawy o systemie oświaty i obowiązują od 1 września 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r.
Pobierz (doc)17.12.2012

Wynagrodzenie organu prowadzącego a wynagrodzenie dyrektora - co można sfinansować z dotacji oświatowej ?

Na wstępie należy wyraźnie stwierdzić, iż dotacja oświatowa nie może być przeznaczona na wynagrodzenie organu prowadzącego. Jednakże w tym zagadnieniu najistotniejsze jest oddzielenie funkcji organu prowadzącego od funkcji dyrektora szkoły, przedszkola, czy placówki oświatowej - co niejednokrotnie bywa utożsamiane przez kontrole samorządowe.
Pobierz (doc)31.07.2012

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w okresie wakacyjnym

Dotacja przysługuje na każde dziecko przedszkola, w tym również za okres wakacyjny. Nie można uzależniać wysokości dotacji od rzeczywistej obecności dziecka w przedszkolu. Gminy mają obowiązek udzielać dotacji na taką liczbę przedszkolaków jaką wykazało przedszkole w comiesięcznej informacji - w razie wątpliwości zawsze mogą przeprowadzić kontrolę. Niedopuszczalne jest natomiast wstrzymywanie wypłaty dotacji - z jakiegokolwiek powodu. W razie niesłusznie wypłaconej dotacji (np. na zawyżoną liczbę uczniów) samorząd dysponuje prawem do dochodzenia zwrotu takiej dotacji, ale za bieżące miesiące dotacja musi iść.
Pobierz (doc)31.07.2012

Reforma zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 listopada 2011 r. Nr 240, poz. 1429 opublikowano ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja obowiązuje od 11 lutego 2012 r. i zawiera gruntowną reformę zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Pobierz (doc)

Obliczanie wysokości dotacji oświatowych

Wysokość dotacji dla prywatnych (publicznych i niepublicznych) szkół, przedszkoli obliczana jest na podstawie wydatków bieżących jednostki samorządu terytorialnego zaplanowanych w budżecie na przedszkola, czy tego samego typu i rodzaju szkoły lub placówki oświatowe, albo na podstawie kwot subwencji oświatowej - jednostkowej lub średniej krajowej. Szczegółowe określenie sposobu obliczania wysokości dotacji dla poszczególnych beneficjentów określają art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty.
Pobierz (doc)

Przeznaczenie dotacji oświatowych

Istotną zmianę - począwszy od 22 kwietnia 2009 r. - w zakresie wykorzystania dotacji oświatowych wniosły art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Dotacje oświatowe mogą być przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki. Regulację tę należy rozumieć tak, że dotację można przeznaczać na pokrycie wydatków bieżących dotowanych szkół, przedszkoli i placówek, ponoszonych jedynie w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
Pobierz (doc)

Charakterystyka dotacji oświatowych

Dotacje oświatowe udzielane niesamorządowym szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom oświatowym (publicznym i niepublicznym) mają niewątpliwie charakter dotacji podmiotowych - mimo wprowadzania obowiązkowego zakresu przeznaczenia - wydatki bieżące - oraz kontroli prawidłowości wykorzystania.

Pobierz (doc)