DOTACJE

Dotacje oświatowe

 

DOTOWANIE PRYWATNYCH PODMIOTÓW OŚWIATOWYCH
- ZMIANY OD 2019 ROKU

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2018 r. pod pozycją 2245 opublikowano ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona zapowiadaną reformę szkolnictwa zawodowego, wprowadzaną 1 września 2019 roku, ale również wiele zmian w zakresie dotowania nie-samorządowych, publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych - od 1 stycznia 2019 r.

Pobierz (doc)03.12.2018

ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI OD 1 WRZEŚNIA 2018 R. ORAZ INNE ZMIANY W FINANSOWANIU PRYWATNEJ OŚWIATY

Informujemy, że zmiana wprowadzona przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych do ustawy z dnia 26 stycznia 1982  r. Karta Nauczyciela (KN), polegająca na dodaniu  art. 10a z dniem 1 września 2018 r. będzie jednak mieć miejsce - ustawodawca nie wycofał się z tej nowelizacji. Polega ona na obowiązku zatrudniania wszystkich nauczycieli, bez względu na wymiar czasu pracy w publicznych i niepublicznych podmiotach oświatowych - prowadzonych przez osoby prawne inne niż samorząd terytorialny i osoby fizyczne - na podstawie umowy o pracę.

Pobierz (doc)06.08.2018

FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH OD 1 STYCZNIA 2018 R.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 29 listopada 2017 r., pod pozycją 2203, opublikowano ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i wprowadza wiele istotnych zmian w zakresie subwencji oświatowej dla samorządów, dotacji oświatowych dla prywatnej oświaty, dotacji przedszkolnej, podręcznikowej i na pomoc materialną dla uczniów.

Pobierz (doc) 06.12.2017